Szkolenia

Stowarzyszenie Nowa ERA aktywnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach i szkoleniach organizowanych przez ROEFS Rzeszów, ITS Rzeszów.

„Procedury raportowania i rozliczania projektów”


Szkolenie odbyło się 17.02.2010 r.
Celem szkolenia było nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w rozliczaniu i raportowaniu przebiegu realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013


„Szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy”

Szkolenie odbyło się 5-6.02.2010 r.

Zakres szkolenia obejmował:

 • rekrutacje wolontariuszy
 • tworzenie indywidualnego programu wolontarystycznego
 • obowiązki organizacji, zawieranie umów z wolontariuszem, sposoby nagradzania
 • zarządzanie wolontariuszami w organizacji, delegowanie uprawnień
 • zadania koordynatora względem wolontariusza


  „Prowadzenie działalności gospodarczej w NGO”


  Szkolenie odbyło się 10-11-02-2010 r.

  Zakres szkolenia obejmował:

 • plan działalności gospodarczej
 • składniki majątku, które mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasoby finansowe, które mogą być wykorzystane dla wsparcia działalności
 • uwarunkowania rynkowe, konkurencja na rynku, dystrybucja i promocja
 • podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • formy i przedmiot działalności gospodarczej
 • działalność gospodarcza w organizacji pożytku publicznego.


  „Cele horyzontalne PO KL w kontekście przygotowania projektu. Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z EFS”


  Szkolenie odbyło się 09.02.2010 r.

  Zakres szkolenia obejmował:

 • "Standard minimum” – geneza,
 • Podział kryteriów wyboru projektów oraz ich charakterystyka w powiązaniu z koncepcją zrównoważonego rozwoju i polityką równych szans,
 • Wyjaśnienie pojęcia gender – płci społeczno-kulturowej, w aspektach założenia realizacji zasady równych szans,
 • Stereotypy płci a dyskryminacja ze względu na płeć,
 • Standard minimum wniosku PO KL z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
 • Wdrażanie perspektywy równości płci w planowanie, realizację i ewaluację projektu,
 • Cykl zarządzania projektem pod kątem płci,
 • Diagnozowanie problemów z uwzględnieniem równości płci,
 • Formułowanie równościowych celów,
 • Planowanie równościowych działań,
 • Rezultaty wrażliwe na płeć.

  „Zamówienia publiczne w trakcie realizacji projektów z EFS”

  Szkolenie odbyło się 07-08.12.2009 r.
  Celem szkolenia było przekazanie informacji o podstawach rozliczania pomocy publicznej. Szkolenie w zakresie rozróżniania kategorii pomocy publicznej oraz jej rodzaje występujące w projektach finansowanych z EFS.

  Zakres szkolenia obejmował:

 • pojęcie pomocy publicznej,
 • test pomocy publicznej,
 • kierunki działań PO KL,
 • typy programów pomocowych,
 • kryteria kwalifikacyjne MŚP,
 • kategorie pomocy publicznej,
 • pomoc na subsydiowanie zatrudnienia,
 • pomoc na szkolenia,
 • pomoc na tymczasowe zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu,
 • pomoc de minimis
 • zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL


  „Procedury w zakresie monitorowania i ewaluacji projektów„

  Szkolenie odbyło się 27-28.11.2009 r.
  Celem szkolenia było przygotowanie do opracowania, monitorowania i ewaluacji projektów.

  Zakres szkolenia obejmował:

 • cel monitoringu i ewaluacji, monitorowanie proste i złożone,
 • monitoring a ewaluacja,
 • zasady filozofii Deming'a TQM
 • ewaluacja w projektach, znaczenie i rodzaje ewaluacji EFS,
 • metodologia badań ewaluacyjnych, katalog kryteriów ewaluacyjnych,
 • podstawowe umiejętności ewaluatora,
 • ewaluacja - metody twarde i miękkie, etapy ewaluacji,
 • modele działania ewaluowanego,
 • skuteczność procesów, wyników, efektywność zasobów i skutków,
 • cztery etapy ewaluacji, schemat ewaluacji, określenie terenu badań,
 • ewaluacja w praktyce - kto powinien przeprowadzać ewaluację projektu,
 • wybór ewaluatorów; ewaluacja początkowa, kształtująca, końcowa,
 • przebieg działań ewaluacyjnych, projektowanie ewaluacji,
 • przeprowadzenie badań, budowa kwestionariusza, rodzaje ankiet,
 • analiza uzyskanych wyników badań, tworzenie raportu ewaluacyjnego

  “Budowanie Partnerstw”

  Szkolenie odbyło się 22-23.10.2009 r.
  Szkolenie miało na celu przygotowanie organizacji do budowania związków, zależności i relacji pomiędzy lokalnymi organizacjami oraz wypracowanie wspólnych problemów, celów, nakreślenie wizji społeczności lokalnej.

  Zakres szkolenia obejmował:

 • cechy partnerstwa i dobrej współpracy
 • korzyści płynące ze wzajemnej współpracy, bariery współpracy
 • etapy rozwoju partnerstwa
 • analiza SWOT partnerstwa
 • wypracowanie wizji partnerstwa

  “Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji”

  Szkolenie odbyło się 28-29.09.2009 r.
  Szkolenie miało na celu możliwości pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową.

  Zakres szkolenia obejmował:

 • organizacje pozarządowe, ich charakterystyka, cele działania i potrzeby
 • źródła finansowania - składki członkowskie
 • źródła finansowania - działalność gospodarcza i działalność odpłatna
 • źródła finansowania - pozyskiwanie sponsorów
 • źródła finansowania - granty i dotacje ze źródeł publicznych
 • źródła finansowania - granty i dotacje ze źródeł prywatnych

 • „Budowanie Relacji z Partnerami Społecznymi”

  Szkolenie odbyło się 25.11.2009 r.
  Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie dialogu społecznego i budowania relacji współpracy.

  Zakres szkolenia obejmował:

 • Dialog społeczny, międzynarodowy,
 • Relacje społeczne,
 • Budowanie dialogu społecznego,
 • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,
 • Ramowy Program Współpracy,
 • Formy współpracy,
 • Spotkanie inicjujące współpracę,

  „Zarządzanie projektami”

  Szkolenie odbyło się 19-20.11.2009 r.
  Zakres szkolenia obejmował:

 • kanon metodologii tworzenia projektów,
 • interesariusze projektu,
 • strategie realizacji projektu,
 • analiza i redukcja ryzyka w projektach,
 • metoda struktury podziału prac (SPP),
 • sposoby mierzenia rezultatów,
 • harmonogram realizacji projektu,
 • budżet projektu,
 • koszty kwalifikowalne,
 • monitoring i ewaluacja projektu,
 • specyfika realizacji projektów partnerskich,

  „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL”

  Szkolenie odbyło się 09.11.2009 r.

  Zakres szkolenia obejmował:

 • dyskryminacja ze względu na płeć,
 • polityka równości płci,
 • Strategia gender mainstreaming,
 • bariery równości,
 • standard minimum,
 • strategiczne cele na rzecz równości płci,
 • równość płci w zarządzaniu projektem,

  „Pomoc publiczna w projektach finansowanych z EFS”

  Szkolenie odbyło się 30.11.2009 r.
  Celem szkolenia było przekazanie informacji o podstawach rozliczania pomocy tj. wyjaśnienie podstawowych pojęć, omówienie podstawowych aktów prawnych regulujących pomoc publiczną.

  Zakres szkolenia obejmował:

 • Pojęcie pomocy publicznej,
 • Test pomocy publicznej,
 • Kierunki działań PO KL,
 • Typy programów pomocowych,
 • Kryteria kwalifikacyjne MŚP,
 • Kategorie pomocy publicznej,
 • Pomoc na subsydiowanie zatrudnienia,
 • Pomoc na szkolenia,
 • Pomoc na tymczasowe zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu,
 • Pomoc de minimis
 • Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

  „Księgowość w NGO”

  Szkolenie odbyło się 16-17.10.2009 r.

  Zakres szkolenia obejmował:

 • Podstawowe akty prawne regulujące sposób prowadzenia księgowości w NGO
 • Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości w NGO-polityka rachunkowości
 • Omówienie przykładowego planu kont z uwzględnieniem wyodrębnionej ewidencji środków unijnych
 • Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych
 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Inwentaryzacja
 • Sprawozdania finansowe i deklaracje CIT
 • Darmowy licznik odwiedzin

  licznik odwiedzin

  ')

  <!-- END www.DarmowyLicznik.pl -->

  -->